Core team

Subramaniam

C Subramanium

Ex Officio

Vikram

Vikram Murthy

Ex Officio

Amit

Amit Goel

Ex Officio

Shilpan

Shilpan Shah

Ex Officio

Ashish-Rakheja

Ashish Rakheja

Mentor

Vishal

Vishal Kapur

Mentor

dinesh

Dinesh

Finance Team

Pankaj

Pankaj sareen- Chairman

North Team

Money

Money Khanna

North Team

Nivedita

Nivedita Jadhav

West team

Manan

Manan Vora

West team

nilesh

Nilesh Pandya

West team

nilesh

TR Seshadri

South Team

Pankaj

Satish Kumar

South Team

dm

Dilip Mahobe

East Team

dm

Amarendra Goswami 

East Team

nishant

Nishant Gupta

Marketing

Pankaj

Anuj Gupta

Marketing

jitender

Jitender Harsh

Marketing

meenu

Meenu

Marketing